Tỏ tình nên nói gì, trăm nghìn cách cũng một công thức!