Hỡi những ai quá “thỏ đế”, chọn ngay 1-4 làm ngày tỏ tình!